ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ၏ ဆရာ၊ ကျောင်းသား၊ ဝန်ထမ်းများသို့ ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီမှ အစီရင်ခံတင်ပြချက်