ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီ၏ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။