ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း