ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီ၏ အခြေခံမူဝါဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသိပေးကြေညာခြင်း