ကြားကာလပညာရေးအတွက် ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများနှင့်ပက်သက်၍ အသိပေး ကြေညာချက်