စစ်အုပ်စု လက်အောက်ခံတို့မှ ဖွင့်လှစ်မည့် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း (ခ) (နောက်ဆက်တွဲ) သင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်