ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ ရန်ကုန် ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခြင်း